Algemene Voorwaarden

 1. Definities

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Liever Dichtbij, gevestigd te Woerden, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 77428145

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Levertijd: periode waarbinnen de in de overeenkomst opgenomen verplichtingen dienen te zijn uitgevoerd;

Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Liever Dichtbij en de consument is gesloten in verband met de door Liever Dichtbij aan de consument te leveren goederen;

Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die uitsluitend of mede gebruik maakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

 1. Toepasselijkheid
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overige aanbiedingen en Overeenkomsten van Liever Dichtbij en overige rechtsbetrekkingen waarbij Liever Dichtbijgoederen en/of diensten levert aan de Consument en maken daar dan ook deel van uit. Partijen kunnen bij Overeenkomst (gedeeltelijk) van deze algemene voorwaarden afwijken.
 3. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Liever Dichtbij voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij haar zijn in te zien. Op verzoek van de Consument zal Liever Dichtbij zo spoedig mogelijk de algemene voorwaarden kosteloos naar hem toesturen.
 4. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen. Op verzoek van de Consument zal Liever Dichtbij zo spoedig mogelijk de algemene voorwaarden kosteloos naar hem toesturen.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 6. De toepasselijkheid van door de Consument gehanteerde algemene (inkoop-)voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.
 7. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend nadat zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
 8. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is met enige bepaling in de Overeenkomst, offerte of overige aanbiedingen, is de in de Overeenkomst, offerte of overige aanbieding opgenomen bepaling voor wat de tegenstrijdigheid betreft van toepassing.
 9. Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.
 10. Offertes & overige aanbiedingen
 11. Een aanbod en/of offerte van Liever Dichtbij is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 12. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Liever Dichtbij gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in een offerte en/of enig ander aanbod binden Liever Dichtbij niet.
 13. Een offerte en/of enig ander aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.
 14. Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst
 15. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 16. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Liever Dichtbij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet Liever Dichtbij is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 17. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, zorgt Liever Dichtbij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Liever Dichtbij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 18. Liever Dichtbij zal uiterlijk bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het (bezoek)adres waar de Consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 1. Wijziging van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of annulering van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Liever Dichtbij.
 2. Herroepingsrecht
 3. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Liever Dichtbij mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar de Consument kan hiertoe niet worden verplicht.
 4. Uit het oogpunt van de hygiëne kunnen enkel ongewassen en ongebruikte producten in de originele verpakking worden geretourneerd. Dit geldt eveneens voor producten waarvan de Consument redelijkerwijs moet begrijpen dat zij om rede van de hygiëne na opening van de originele verpakking niet geretourneerd kunnen worden.
 5. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Liever Dichtbij mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 1. Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Hierbij dient de Consument hetgeen in artikel 5.2 is bepaald in acht te nemen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 3. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 4. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan
 5. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Liever Dichtbij.
 6. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 7. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Liever Dichtbij verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 9. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij Liever Dichtbij aangeeft de kosten zelf te dragen.
 10. Verplichtingen van Liever Dichtbij bij herroeping
 11. Als Liever Dichtbij de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 12. Liever Dichtbij vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten (maar exclusief kosten voor retourzending) door Liever Dichtbij in rekening gebracht voor het geretourneerde product. Liever Dichtbij mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.
 13. :Liever Dichtbij gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 14. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Liever Dichtbij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 15. Nakoming Overeenkomst en extra garantie
 16. Liever Dichtbij staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 17. Een door Liever Dichtbij, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Liever Dichtbij kan doen gelden indien Liever Dichtbij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 18. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Liever Dichtbij, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 19. Klachten/reclame en onderzoek
 1. Klachten over geleverde goederen en/of bezwaren tegen facturen dienen schriftelijk te worden voorgelegd aan Liever Dichtbij.
 2. Consument kan jegens Liever Dichtbij geen beroep meer doen op een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, wanneer de Consument verzuimt een klacht over een dergelijk gebrek aan de door Liever Dichtbij geleverde goederen uiterlijk twee maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk in te dienen.
 3. Consument dient Liever Dichtbij naar aanleiding van een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel in de gelegenheid te stellen de geleverde goederen te controleren en/of te herstellen.
 4. Een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel ontslaat de Consument niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
 5. Indien de Consument niet binnen twee maanden na dagtekening van de factuur zijn klacht over de factuur en/of onjuistheden in de factuur schriftelijk bij Liever Dichtbij kenbaar maakt, kan de Consument jegens Liever Dichtbij geen beroep meer doen op dit gebrek of deze onjuistheid en dient de Consument de factuur volledig aan Liever Dichtbij te voldoen.
 6. Indien de klacht door Liever Dichtbij of een geschilbeslechter (rechter, arbiter etc.) gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren. Een en ander ter keuze van Liever Dichtbij, zonder dat de Consument daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 7. Overmacht
 8. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: die omstandigheden waarvan Liever Dichtbij niet behoefde te verwachten dat deze zich voor zouden doen en/of waarop Liever Dichtbij geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. Onder deze omstandigheden worden onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: molest, brand, het verloren gaan van te verwerken materialen, stakingen of werkonderbrekingen, onvoorziene grondstoffenschaarste en import- of handelsbeperkingen. Tevens wordt daaronder mede begrepen stagnatie bij (toe-)leveranciers of andere derden waarvan Liever Dichtbij afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst indien en voor zover deze omstandigheden nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.
 9. Indien Liever Dichtbij als gevolg van overmacht verhinderd zal zijn uitvoering te geven aan de Overeenkomst, behoudt Liever Dichtbij zich het recht voor de Levertijd te verlengen met de duur van de overmacht en de duur van de periode die eventueel benodigd is om op te starten.
 10. Indien nakoming van de Overeenkomst door Liever Dichtbij als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is of langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat.
 11. Prijzen en tarieven
 12. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 13. Liever Dichtbij is gerechtigd prijsverhogingen die zich voordoen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, maar voordat Liever Dichtbij de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst volledig heeft kunnen voldoen, aan de Consument door te berekenen. Daaronder wordt tevens begrepen verhogingen van de prijs als gevolg van wettelijke heffingen en/of toeslagen. De Consument is gerechtigd binnen 14 (veertien) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden, behoudens in die gevallen waarin de prijsverhoging het gevolg is van (verhoging van) wettelijke tarieven, accijns, belastingen en/of andere toeslagen van overheidswege.
 14. Levering
 15. Liever Dichtbij zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 16. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Liever Dichtbij kenbaar heeft gemaakt.
 17. Liever Dichtbij zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 18. Na ontbinding conform het vorige lid zal Liever Dichtbij het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 19. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Liever Dichtbij tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Liever Dichtbij bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 20. Betaling
 21. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
 22. Contante betalingen dienen plaats te vinden in coupures van maximaal € 50,- (vijftig euro).
 23. Eigendomsvoorbehoud
 24. Alle geleverde zaken worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsvoorbehoud houdt een opschortende voorwaarde in. Door het eigendomsvoorbehoud blijven alle geleverde zaken eigendom van Liever Dichtbij totdat de Consument volledig aan al zijn verplichtingen jegens Liever Dichtbij heeft voldaan.
 25. Wanneer de opschortende voorwaarde zoals bedoeld in lid 1 niet is ingetreden en derhalve op de geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud rust, heeft de Consument conform artikel 3:83 lid 2 BW niet de bevoegdheid om de door Liever Dichtbij onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te vervreemden, te bezwaren, de feitelijke macht over die goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over deze goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven.
 26. Na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud is Liever Dichtbij gerechtigd de geleverde zaken terug te halen. De Consument stelt Liever Dichtbij daarbij in staat de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden en verleent hierbij alle benodigde medewerking, opdat Liever Dichtbij het bezit van de zaken verkrijgt of kan verkrijgen.
 27. Wanneer Liever Dichtbij zich op haar eigendomsvoorbehoud heeft beroepen is de Consument gehouden alle kosten te vergoeden die Liever Dichtbij redelijkerwijs moet maken om de geleverde zaken terug te halen. De Consument vergoedt deze kosten binnen vijf dagen nadat Liever Dichtbij hier schriftelijk en aan de hand van een factuur om heeft verzocht. Indien en voor zover de Consument als gevolg van de ontbinding door het beroep op het eigendomsvoorbehoud door Liever Dichtbij aanspraak kan maken op ongedaanmaking van het deel dat door hem reeds is voldaan, is Liever Dichtbij gerechtigd de in dit lid bedoelde kosten met de prestatie van de Consument (deels) te verrekenen.
 28. Geschillen en toepasselijk recht
 29. Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 30. Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht.